Rambler's Top100


Яндекс цитирования
SpyLOG
Рейтинг@Mail.ru

Dleex.com Rating


ЮЖНОРУССКИЙ СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ

УСТАВ

1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Громадська органiзацiя "Пiвденноруська Спiлка Письменникiв" (надалi Спiлка) є добровiльною громадською організацією, що здiйснює свою дiяльнiсть на принципах добровiльностi, рiвноправностi її членiв, самоврядування, законностi та гласностi, діє у вiдповiдностi з чинним законодавством, Законом України "Про об'єднання громадян" та цим Статутом.

1.2. Спiлка є неприбутковою органiзацiєю. Спілка має місцевий статус.

1.3. Спiлка є юридичною особою з дня реєстрації, володіє власним майном і коштами, має самостiйний баланс, бланки, печатки, штампи, власну символіку, зразки яких затверджуються Президією Спiлки i реєструються у встановленому законом порядку.

1.4. Спiлка здійснює свою дiяльнiсть самостiйно, а також у взаємодiї з iншими громадськими органiзацiями.

1.5. Спiлка здiйснює дiяльнiсть на територiї мiста Одеси.

1.6. Повне офіційне найменування українською мовою:
Громадьска органiзацiя "Пiвденноруська Спiлка Письменникiв".
Скорочене офіційне найменування українською мовою:
ГО "Пiвденноруська Спiлка Письменникiв".

Повне офіційне найменування росiйською мовою:
Общественная организация "Южнорусский Союз Писателей".
Скорочене офіційне найменування росiйською мовою:
ОО "Южнорусский Союз Писателей".

1.7. Мiсцезнаходження: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, 150.


2. МЕТА ДIЯЛЬНОСТI

2.1. Мета Спiлки - сприяння створенню умов для творчої діяльності російськомовних письменників - членів спілки; захист їхніх професійних та соціальних інтересів, творчої спадщини; допомога у виданні літературних творів; сприяння розвитку слов'янських культурних традицій.


3. ЗАВДАННЯ I ФОРМА ДIЯЛЬНОСТI

3.1. Спiлка ставить перед собою такi завдання:
- створення творчого середовища для вiльного розвитку творчого потенцiалу письменницького населення, а також для підтримки і підвищення рівня майстрів усіх жанрів літератури;
- надавання активної професійної підтримки письменникам та творчої інтелігенції інших галузей культури та мистецтва;
- сприяння розвитку культурних традицій та історичної пам'яті України, Росії та Бiлорусії;
- сприяння зміцненню історичних культурних зв'язків з Росією, Білорусією та іншими країнами;
- організацiя та участь у творчих конкурсах, презентаціях, виставах, фестивалях, книжкових ярмарках;
- пошук талантів серед молоді та сприяння їх творчому розвитку;
- розгортання діяльностi по видавництву росiйськомовних творiв професійних творчих членів Спiлки;
- сприяння обміну культурними цінностями, співробітництво між діячами культури різних країн, національними і міжнародними організаціями культури та мистецтва;
- здiйснення зв'язкiв з мiжнародними фондами, асоцiацiями, спiлками та iншими органiзацiями;
- надання гуманітарної допомоги нужденним творчим членам Спiлки.

3.2. Для здійснення своїх статутних завдань Спiлка може:
- виступати учасником цивільно-правових відносин, здобувати майнові та інші права;
- представляти та захищати свої законні інтереси, а також інтереси своїх членів у державних, цивільних і судових органах;
- брати участь у громадській та політичній діяльності, проводити масовi заходи;
- надавати професійну допомогу творчій молоді;
- ідейно, організаційно і матеріально підтримувати членів Спiлки, iншi громадськi об'єднання, надавати допомогу в їх створеннi;
- створювати установи та організації, необхідні для виконання статутних завдань відповідно до чинного законодавства;
- вступати в договорні відносини з юридичними особами і громадянами відповідно до чинного законодавства;
- підтримувати прямі міжнародні контакти і зв'язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов'язанням України;
- одержувати від органів державної влади і місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і задач;
- вносити пропозиції до органiв державної влади і місцевого самоврядування;
- розповсюджувати інформацію та пропонувати свої iдеї та цiлi;
- засновувати ЗМI, в тому числі газети, журнали, радіо і телепрограми.


4. ЧЛЕНИ СПIЛКИ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ

4.1. Членом Спiлки є професiйний росiйськомовний творчий працiвник - фiзична особа, творча дiяльнiсть якої становить її основне заняття, що завершується створенням i оприлюдненням творiв або їх інтерпретації в галузi культури та мистецтва; член Спiлки є суб'єктом творчої дiяльностi.

4.2. Членом Спiлки може бути кожен письменник, що пише роciйською мовою, займається творчою діяльністю, має друковані чи рукописні твори професійного рівня, визнає положення Статуту Спiлки та бере участь у її діяльності.

4.3. Членами Спiлки можуть бути громадяни України, що досягли 18 рокiв, громадяни iнших держав, особи без громадянства, якi беруть участь в дiяльностi Спiлки особистою працею або шляхом внескiв i зацiкавленi в досягненнi Спiлкою статутних цiлей.

4.4. Прийом до членів Спiлки здiйснюється на підставі рекомендацій вiд двох членів Спiлки та заяви, до якої додається власноручно заповнена анкета. Зразки рекомендації, заяви та анкети затверджуються Правлiнням Спiлки.

4.5. Член Спiлки має право:
- на свободу творчостi;
- одержувати iнформацiю про дiяльнiсть;
- приймати безпосередню участь у роботi Спiлки;
- вiльно висловлювати на зборах організації свої погляди та вiдстоювати свою думку;
- брати участь у всiх творчих заходах Спiлки;
- одержувати iдейну, органiзацiйну та фiнансову пiдтримку при представництвi своїх творiв на конкурсах, виставах i фестивалях всiх рiвнiв;
- одержувати юридичну пiдтримку при захистi своїх законних авторських прав та фiнансових iнтересiв;
- висувати кандидатури в керiвнi органи Спiлки, включаючи i власну, обирати i бути обраним у керiвнi органи Спiлки.

4.6. Член Спiлки зобов'язаний:
- виконувати рiшення Загальних зборiв, Правлiння та Голови Правлiння;
- дотримуватись положень Статуту;
- у встановленому порядку сплачувати членськi внески;
- піклуватися про змiцнення авторитету Спiлки.

4.7. Членство у Спiлцi несумісне з членством в органiзацiях, мета i завдання яких суперечать її Статуту.

4.8. Членство у Спiлцi припиняється за рiшенням Правління:
- на пiдставi власної заяви члена Спiлки до Правління;
- через тривалу відсутність участі у роботі Спілки;
- у випадку грубого порушення вимог Статуту та здійснення діяльності, несумісної з членством у Спiлцi.


5. СТРУКТУРА I КЕРIВНI ОРГАНИ СПIЛКИ

5.1. Дiяльнiстью Спiлки керують Загальнi збори, Правлiння та Голова Правлiння.

5.2. Найвищiм органом Спiлки є Загальнi збори, що скликаються Правлiнням не менше одного разу на два роки. Позачерговi Загальнi збори можуть бути скликанi за рiшенням Головою Спiлки, Правлiння Спiлки чи за вимогою 2/3 членiв Спiлки.

5.3. Дата проведення Загальних зборiв та порядок денний визначаються Правлiнням Спiлки не пiзнiше нiж за мiсяць до скликання Загальних зборiв i доводиться до членiв Спiлки не пiзнiше нiж за 10 днiв до них.

5.4. Загальнi збори вважаються правомочнi при наявностi 2/3 членiв Спiлки. Рiшення на Загальних зборах вважається прийнятим, якщо за його ухвалу проголосувало бiльше половини присутнiх на Загальних зборах.

5.5. Загальнi збори:
- визначають основні напрямки дiяльностi Спiлки;
- затверджують Статут Спiлки, вносять до нього зміни та доповнення;
- обирають вiдкритим чи таємним голосуванням строком на два роки Голову Правлiння Спiлки і Голову Ревізійної комісії, заслуховують та затверджують їхні звiти;
- розглядають iншi найбiльш важливi питання, що стосуються дiяльностi Спiлки, а також пов'язанi з реорганiзацiєю та лiквiдацiєю Спiлки, входженням її до iнших структур i виходом з них;
- у випадку прийняття рішення про лiквiдацiю Спiлки визначають чисельність ліквідаційної комісії і обирає членiв ліквідаційної комісії;
- розглядають заяви та приймають рiшення стосовно їх;
- визначають розмiри вступних та членських внескiв.

5.6. Правлiння є постійно діючим центральним статутним органом Спiлки у перiод мiж Загальними зборами. До складу Правлiння входять Голова Правлiння Cпiлки, Голова Ревізійної комісії та 4 члени Спiлки, що обираються Загальними зборами строком на 2 роки.

5.7. Засідання Правлiння скликаються Головою не рідше одного разу у три місяці.

5.8. Засiдання Правлiння вважається правомочним при наявностi 2/3 членiв Правлiння. Рiшення вважається прийнятим, якщо за його ухвалу проголосувало бiльше половини присутнiх на засiданнi Правлiння.

5.9. Правлiння Спiлки:
- збирає Загальнi збори та позачергові Загальнi збори;
- здійснює керівництво діяльністю Спiлки у перiод мiж Загальними зборами;
- здійснює виконання рiшень Загальних зборiв;
- приймає до складу Спiлки нових членів;
- виключає членів, дії яких несумісні з її Статутом;
- встановлює обов'язковий розмiр членських внескiв;
- у межах, визначених Загальними зборами, розпоряджається грошима та майном Спiлки, призначає матеріально відповідальних осіб;
- забезпечує фінансово-господарську діяльність;
- затверджує бюджет, призначає матеріально-відповідальних осіб.
- приймає рішення про участь у створеннi громадських організацій, установ, видавництв, ЗМІ (у тому складі газет та журналів), фірм, призначає та звільняє їхніх керівників;
- у разi потреби створює робочi комісії;
- затверджує зразки печатки, штампів, бланків, інших реквізитів, членського квитка і символіки Спiлки.

5.10. Голова Правлiння Спiлки:
- керує поточною діяльністю Спiлки у період між Загальними Зборами та засіданнями Президії;
- здійснює виконання рiшень Загальних зборiв та Правлiння Спiлки;
- представляє Спiлку в органах влади, самоврядування та громадських органiзацiях України, а також у iнших державах;
- скликає засідання Правлiння, контролює їхню підготовку, головує на них;
- робить заяви від імені Спiлки;
- затверджує штатнi розклади робочих органів Спiлки, приймає на роботу та звільняє з роботи їхніх працівників;
- приймає рiшення з усiх iнших питань, що не вiднесенi до компетенції Загальних Зборiв та Правлiння Спiлки;
- має право підпису документів від імені Спiлки;
- має право першого пiдпису на усiх фiнансових документах;
- призначає заступникiв Голови Правлiння з членiв Правлiння;
- може передавати заступникам частину своїх повноважень.

5.11. Рiшення керiвних органiв Спiлки є обов'язковими для виконання пiдлеглими структурами i всiма членами Спiлки.

5.12. Ревізійна комісія є контрольним органом Спiлки. Її склад обирається Загальними зборами на два роки.

5.13. Засідання Ревізійної комісії збираються не менш одного разу на рiк.

5.14. Рішення Ревізійної комісії правомочні, якщо на її засіданні присутні більш половини членів комісії. Рішення приймаються простою більшiстю голосів присутніх на засіданні членів комісії.

5.15. Очолює Ревiзiйну комісію Голова Ревізійної комісії.

5.16. Ревізійна комісія:
- визначає власну структуру;
- розглядає заяви про порушення членами Спiлки або її керівними органами норм Статуту та вносить пропозиції з цього приводу відповідним керівним органам Спiлки;
- розглядає конфліктні ситуації та вносить що до них свої рекомендації;
- перевіряє виконання бюджету керівними і виконавчими органами Спiлки;
- проводить ревізію фінансово-господарської діяльності Спiлки і створених нею організацій;
- звітує перед загальними Загальними зборами про результати своєї діяльності.

6. КОШТИ ТА МАЙНО СПIЛКИ

6.1. Джерелами формування майна i коштiв Спiлки є:
- членськi внески;
- кошти та інше майно, передане засновниками Спілки, членами Спілки або державою, придбане за рахунок власних коштів;
- добровільні грошовi та матерiальнi внески фiзичних i юридичних осіб;
- iншi надходження, не забороненi законодавством України.

6.2. Майно та кошти Спiлки є спiльною власнiстю членiв Спiлки, що використовуються у вiдповiдностi до чинного законодавства на проведення заходiв, передбачених Статутом Спiлки.

6.3. Спiлка має право набувати майно за рахунок власних коштiв, у тому числi зароблених i відрахованих підприємствами спілчанської власності.

6.4. Право розпорядження коштами та майном Спiлки мiж Загальними зборами належить Правлiнню Спiлки, яке вiдповiдає за вiрне використання коштiв в межах Статутної дiяльностi Спiлки.


7. НАДАННЯ ЧИННОСТI,
ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМIН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

7.1. Статут набирає чинностi з моменту реєстрацiї Спiлки.

7.2. Змiни та доповнення до Статуту готуються Правлiнням Спiлки, затверджуються на Загальних зборах та реєструються відповідно до чинного законодавства.

7.3. Про змiни, внесенi в статутнi документи, Правлiння Спiлки в п'ятиденний термiн повiдомляє у реєструючий орган.


8. ПРИПИНЕННЯ ДIЯЛЬНОСТI СПIЛКИ

8.1. Припинення дiяльностi Спiлки може бути здiйснене шляхом її злиття, приєднання, подiлу, видiлення, перетворення або лiквiдацiї.

8.2. Реорганiзацiя Спiлки здійснюється за рiшенням Загальних зборiв, а також у випадках i порядку, передбачених чинним законодавством. У разi реорганiзації усі права та обов'язки переходять до правонаступників.

8.3. Ліквідація Спілки здійснюється у випадках прийняття відповідного рішення Загальних зборів чи за рішенням суду.

8.4. Лiквiдацiя Спiлки здiйснюється лiквiдацiйною комiсiєю, яка призначається органом, що прийняв рiшення про лiквiдацiю. З моменту призначення лiквiдацiйної комiсiї до неї переходять повноваження по управлiнню справами Спiлки.

8.5. Спілка вважається ліквідованою з моменту внесення запису про це до державного реєстру.

8.6. Майно та кошти Спiлки, що залишилися після здійснення заходів по ліквідації Спілки, не можуть бути розподілені мiж членами Спілки, передаються іншій неприбутковій організації вiдповiдного виду, а у випадках, передбачених законодавством, за рiшенням суду зараховуються в доход бюджету.

 (Одесса)

(Москва)

(Одесса)

(Одесса)

(Душанбе)

(Ростов-на-Дону)

(Москва)

(Нью-Йорк)

(Санкт-Петербург)

(Ялта)

(Харьков)

(Феодосия)

(Калининград)

(Москва)

(Нью-Йорк)

(Ялта)

(Одесса)

(Курск)

(Одесса)

(Ильичёвск)

(Керчь)

(Москва)

(Одесса)

(Москва)

(Одесса)

(Ростов-на-Дону - Москва)

(Одесса)

(Одесса)

(Одесса)

(Южный)

(Одесса)

(Филадельфия)

(Киев)

(Киев)

(Одесса)

(Москва)

(Бар, Черногория)

(Ташкент)

(Москва)

(Одессa)

(Одесса)

(Москва)

(Тирасполь)

(Одесса)

(Одесса)

(Измаил)

(Измаил)

(Евпатория)

(Харьков)

(Москва)

(Керчь)

(Иерусалим)

(Одесса)

(Одесса)

(Тамбов)

(Гомель)

(Одесса)

(Климовск)

(Симферополь)

(Тель-Авив)

(Одесса)

(Одесса)

(Москва)

(Одесса)

(Уфа)

(Одесса)

(Одесса)

(Одесса)

(Южный)

(Одесса)

(Москва)

(Одесса)

(Одесса)

(Москва)

(Одесса)

(Кыштым)

(Новосибирск)

(Киев)

(Москва)

(Одесса)

(Одесса)

(Одесса)

(Балта)

(Красноярск)

(Одесса)

(Киев)

(Москва)

(Белгород-Днестровский)

(Ильичёвск)

(Ростов-на-Дону - Азов)

(Одесса)

(Москва)

(Симферополь)

(Москва)

(Одесса)

(Евпатория)

(Холон)

(Ставрополь)

(Одесса)

(Вологда)

(Одесса)

(Одесса)

(Санкт-Петербург)

(Москва)

(Одесса)

(Москва)

(Москва)

(Одесса)

(Одесса)

(Краков)

(Одесса)

(Сиэтл)

(Одесса)

(Франкенталь)

(Одесса)

(Измаил)

(Одесса)

(Одесса)

(Салоники)

(Коттбус)